සක්මන් කල පෙම්බර සිත..

සක්මන් කල පෙම්බර සිත.. ඉක්මන් කර සංසුන් කල.... නොකියා ඔබ ගිය දවසෙම හැඩුවා මම තුන්තිස් පැය... මට කවදත් නැති වුන ඔබ... එනමුත් සැමදා හිමිවුන.. සසරින් සසරට ආ මඟ... මා වෙමි ඔබගේ ප්රිය ලඳ. නොවෙනස් ලෙස තැම්පත් වුන.. හැමදාමත් ඔබ ගත් මඟ.. කුමවූවත් දුක් බර උන.. සැප අත්හැරි ඔබගේ මම.. බුදු වන්නට පෙරැමන් ලද එය වුනු [...]

Advertisements