සොයා බලා කටයුතු කරනු

බමුණුකුට ඉතා කුඩා දරුවෙක් සිටියේය. දරුවා උපන් ළඟදී ම මව මළාය.

ඒ ගෙදර සුරතලය ට ඇති කරන්නට ගත් මුගටියෙක් ද උන්නේය. ඌට බමුණා බොහෝ ආදරය කෙරෙයි.

දවසක් බමුණා දුර ගමනක් ගියේය. දරුවා බලා ගැනීමට හෝ ගෙදර සිටියේ මුගටියා පමණෙකී.

සවස් වන විට බමුණා නැවත ආයේය. මිඳුලට ආ විට, මුගටියා ඉදිරියට දුව ආයේය. උගේ කටේ ලේ තිබෙනු බමුණා හට දකින්නට ලැබිණි.

“මුගේ කටේ ලේ කොයින් ද ? මූ මගේ දරුවා මරන්නට ඇති… ඉතින්, මම දැන් මූව මරමි…” යි සිතා බමුණා මුගටියා මරා දැමුවේය.

දරුවාගේ මළකඳ දකින්නට බමුණා ගෙට ගියේය. එහෙත් ඔහු දැක්කේ කිමෙක් ද ? දරුවා ඇඳ මත සුවසේ නිදා හුන්නේය. ඇඳ ළඟම, නයෙකුගේ කැබලි තිබුණේය.

ශික්ෂාවතාරය හා ශික්ෂා මාර්ගය – පළමු පොත – 22 පිටුව

නයා දරුවාට අන්තරාය කරන්නට ආවේය. මුගටියා එය දැක නයා මරා දැම්මේය. දරුවා රැකුණේ මුගටියා නිසාය. බමුණා එපමණ හිත ඇති මුගටියා මැරුවේය.

නොසොයා බලා තමා කළ දේ නිසා බමුණා බොහෝ කල් කණගාටුවෙන් සිටියේය.

මගේ අවවාදය :

කලබල වීම නිසා සිදුවන්නේ පාඩු පමණී

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s