ධර්මය තමයි මගේ ජිවිතය මේතේක් කල් රෑක ගත්ත එකම රත්නය .

මං ජීවිවත් වේන ලොකය ගොඩක් දුකයි. මේ දුකේන් නිදහස් වේන්න මම ගොඩක් මහන්සි වේනවා මට ජිවත් වේන එක හරිම කරදරයක් . මං එක අහින්සක මනුස්සයේක් මට සතුට වේන්න ඔනි නෑ. මම අරක්කු බිලා සින්දු කියලා. පිස්සු නටන්නේ නෑ මට. ඔන එක දේයක් විතරයි මනුෂ්‍යකම දියුනු කරගේන ධර්මික ව ජිවත් වේන්න. වේන කිසිදු දේයක් මං බලා පොරොත්තු වේන්නේ නෑ ඉතාමත් සරලව ජිවත්විමේ දුක නැතිව. මං දන්නේ නෑ යලුවා. මං මේ තරම් අසරන වෙන්න මං මොනවගේ කරුමේයක් සකස් කර ගත්තාද කියලා වචනයේන් කියන්න බැරි තැනකට මව හිර වෙලා. මං කලයක් සතුටින් හිටියා. මං එ කලයේ කොහොමද හිටියේ කියලා මං දන්නවා. එත් මට වැරදීමක් තියනවා කොහේ හරී. අන්න එතන හදා ගන්න මං ගොඩක් මහන්සි වේනවා ධර්මය තමයි මගේ ජිවිතය මේතේක් කල් රැක ගත්ත එකම රත්නය .

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s